NYHETSBREV MAI 2019
DENNE UTSENDING

Dette Nyhetsbrevet vil komme i posten til alle medlemmene. På årsmøtet ble det ytret ønske fra flere at de ville ha all informasjon tilsendt på e-post. De som ønsker det kan sende sine-post adresse til min e-post adresse (står over her). Jeg vil da gjerne ha tilbakemelding på at dere har mottatt det jeg sender ut.

MEDLEMSMØTE 30. MARS 2019

Etter årsmøte (prokollen kommer til slutt) ble det et lite medlemsmøte.
Arne Furulund fra hovedstyret fortalte noe om trykkbølgebehandling og noe fra hovedstyrets arbeid. Det ble en åpen dialog mellom Arne og medlemmene.

NYTT STYRE
Det nye styret består nå av:
Leder Mona Myrer: kontaktinformasjon ovenfor.
Økonomiansvarlig: Arni Bjørn Haraldsson, Feiarvegen 204, 2265 Namnå, tlf.: 977 18400, e-post: arnibjorn@icelandichorse.no
Styremedlem: Marit Solum Korbøl, Furubergsveien 435, 2256 Grue Finnskog, tlf.: 416 78319, e-post: msk.mustasuo@gmail.com
Styremedlem: Evy Moen, Bryggeveien 135, 2350 Nes på Hedemarken, tlf.: 456 16722, e-post: moenevy@gmail.com
Vara: Jan Erik Hansen, Øgardsveien 13, 2390 Moelv, tlf:: 456 06299,
e-post: je-hans2@online.no
Valgkomite: Torill Hansen, Øgardsveien 13, 2390 Moelv,
tlf.: 957 95359, e-post: je-hans2@online.no

Er det noe dere lurer på eller ønsker å dele med oss så ta gjerne kontakt.

BEHANDLINGSREISER

Oslo universitetssykehus HF (Rikshospitalet) arrangerer behandlingsreiser hvert år for oss til Vintersol, Tenerife. Søknadsfristen er 1. oktober hvert år. Det ligger skjemaer på internett under linken: oslo-universitetssykehus.no/behandlingsreiser
Gå inn på polio og så søknader.
Er det noen av dere som ikke er på nett så ta kontakt med leder for å få tilsendt søknadsskjema.

ÅRSMØTE I LFPS HOVEDSTYRE 27. APRIL 2019
Vi i Hedmark hadde sendt en delegat til dette årsmøtet. I 2018 hadde de hatt 1 møte med behandlingsreiser hvor de blant annet tok opp sitteplasser i flyet og ledsagere. De hadde også en del representasjon i viktige fora som handlet om polio og senskader polio.

Under regnskap som viste et underskudd på kr 122.205,- og med en banksaldo på kr 341.428,- ble den dårlige økonomien behandlet og diskutert. Dette er grunnen til at bladet Polio nå kun ligger på deres hjemmeside på nett (lfps.no). På grunn av økonomien kom det under forslag på at det skal være årsmøte kun hvert annet år. Dette forslaget gikk igjennom.
I handlingsplanen er satsningsområdene i 2019-2021 Organisasjonsutvikling og Helsepolitisk påvirkningsarbeid. Begge med en god del underpunkter.
Nytt styre ble valgt: leder Geir Strømsholm, Sekretær Ragnhild Skovly Hartviksen, Økonomiansvarlig Arne Furulund, Styremedlem Marit B. Elvegård, vara Aud Aasheim og Helene Kjølstad. Alle er nå valgt for to år.

HOVEDSTYRETS INTERNETTSIDE (LFPS.NO)
Styret i Hedmark vil gå gjennom informasjonen og bladene som blir lagt ut på internettsiden til hovedstyre. Her vil vi plukke ut det som kan virke som ny og nyttig informasjon og ta med i våre Nyhetsbrev. Det har vi gjort denne gangen også men fant ikke noe som burde være med. Dette gjør vi fordi vi vet at ikke alle våre medlemmer er på nett.

PROTOKOLL ÅRSMØTE 30. MARS 2019

SAK 1: Leder Håkon Jacobsen ønsket medlemmene og Arne Furulund fra LFPS Hovedstyre velkommen.

SAK 2: KONSTITUERING.
Godkjenning av fullmakter. 18 medlemmer tilstede.

Godkjenning av innkalling.
Godkjenning av saksliste.
Valg av møteleder: Arne Furulund fra LFPS Hovedstyre.
Håkon Jacobsen overlot så ordet til Arne Furulund.

Det ble holdt ett minutts stillhet for de av våre medlemmer som har gått bort i året som var. Han fortsatte så med konstitueringen.

Valg av referent: Mona Myrer. Godkjent
Valg av to personer til underskriving av protokoll: Anne Grethe Lundquist og Kai Hoff.
Godkjent
Valg av tellekorps: Per Arne Moen og Ingar Myrer. Godkjent.
SAK 3: ÅRSMELDING 2018:
Liv Engom leste opp årsmeldingen. Godkjent.

SAK 4: REGNSKAP 2018:
Arne Furulund gikk gjennom regnskapet.
Det ble etterlyst noter på disse kontiene:
3149 Egenandel turer. Hvor mange var med på Hardangerturen?
5900 Gave/støtte. Til hvem?
6701 Revisorhonorar. Hvem har fått? Her ble spørsmålet besvart under møtet.
Hamar revisjon har fått dette honoraret for revisjon av 2017 regnskapet.
6860 Møte/kurs.
6900 Telefon/internett. Hva har satsene vært?
Forklaring på kontiene 2050 og 2090.
Revisorberetning ble opplest av Mona Myrer.

Regnskapet ble godkjent mot at noter på ovenstående konti blir vedlagt protokollen.

SAK 6: INNKOMNE FORSLAG: (byttet plass med budsjett)

Fra Mona Myrer:
«Jeg foreslår at styret sender ut minst to Nyhetsbrev i året med aktuelle saker.
Det første etter årsmøtet med protokoll fra årsmøtet og hvem som er innvalgt og hvordan de kan nås.
Nå som hovedstyret ikke lenger sender ut bladet Polio men skriver alt på sine nettsider anbefaler jeg at noen i styret går inn der og plukker ut nyttig informasjon og tar med i Nyhetsbrevet. Ikke alle medlemmer i Hedmark bruker data.»
Forslag vedtatt

Fra Evy Moen: «Jeg vil foreslå at medlemmer i poliolaget (LFPS, Hedmark) som ikke har polio, på lik linje med de andre medlemmene, får bussturen til Charlottenberg gratis.»

Her kom så Kai Hoff inn med forslag 3:

« Likemannsgruppa på Hamar har søkt Landsforeningen for Polioskadde Hedmark om likemannsmidler til dekning av kostnader til likemannsarbeidet, i hovedsak leie av varmtvannsbasseng på Finsal.
Likemannsgruppa konstaterer at det ikke er brukt midler til likemannsarbeid i 2018, jfr. post 3002 i regnskapet.

Vi understreker at arbeidet i likemannsgruppa i hovedsak består av likemannssamtaler i tilknytning til badeaktiviteten foruten selve badeaktiviteten.

Likemannsgruppa konstaterer at styret i polioforeningen ikke har funnet det verdig å svare på søknaden og beklager dette sterkt. Søknaden følger som vedlegg.

Likemannsgruppa på Hamar fremmer følgende forslag til Årsmøtet i Landsforeningen for Polioskadde Hedmark:
Årsmøtet i Landsforeningen Hedmark bevilger kr 6.000 til likemannsgruppa på Hamar.»
Det ble en del diskusjon rundt begge disse forslagene. Ettersom laget har underskudd ble begge forslagene trukket.
Kai Hoff la så fram et forslag som skulle tas med i protokollen;
«Forslaget vedlegges protokollen med anmodning om at saken gjøres til gjenstand for styrebehandling og eventuell innarbeides i budsjettet»
Forslagene vedtatt

Fra Kai Hoff:
«Jeg viser til årsmøteinnkallingen og noterer meg at det ikke er vedlagt budsjett for virksomheten i 2019.
Det opplyses at styret har behandlet 36 saker, men bortsett fra redegjørelsen om medlemsundersøkelsen, sies intet om resultat og måloppnåelse for øvrig.

Ut fra årsberetning og regnskap synes det som styret foruten administrasjon av egen virksomhet ikke har oppnådd annet enn å arrangere en busstur til Charlottenberg og en tur til Hardanger. Begge aktiviteter kan meget vel gjennomføres av et reisebyrå.
Med referanse til regnskap for 2018 og balansen pr. 31.12.2018 konstateres at foreningen siste året er drevet med underskudd på kr 67 874,94. Forrige år var underskuddet kr 100 444,84.
Kapital pr. 31.12.2018 er jfr. balansen kr 287 979,46.

I innkallingen foreligger intet budsjett for 2019. Det er derfor vanskelig å se for seg hvordan styret tenker seg driften fremover, men det skal ikke stor fantasi til for å se at slik driften har vært de siste årene kan det ikke fortsette. Da vil foreningen være insolvent om et par tre års tid.
Jeg tillater meg derfor å fremme følgende forslag til Årsmøtet i Landsforeningen for Polioskadde Hedmark:
Årsmøtet i Landsforeningen Hedmark pålegger styret å tilpasse aktiviteten slik at 2019 drives minimum i økonomisk balanse.
Til årsmøtet i 2020 legger styret frem en økonomiplan for hvordan virksomheten skal drives de nærmeste årene.
Forslaget vedtatt

Arne Furulund kom så med at selv om styrehonorar og andre godtgjørelse ikke sto på sakslista så burde dette bli vedtatt på årsmøtet. Det kom forslag på at honorarene skal være som i 2018:

Styrehonorar:

Leder kr 4.000
Sekretær « 4.000
Økonomiansvarlig « 3.000
Styremedlemmer « 1.000
Varamedlemmer « 500
Revisor « 1.000

Telefon og internett utbetales etter satsene som blir brukt i NHF.
Kjøregodtgjørelse kr 3,50 pr km
Vedtatt

SAK 5 BUDSJETT:
Budsjettet ble lagt fram med et underskudd på kr 48 050,- Årsmøtet ba styret om å saldere budsjettet ut i fra vedtak sak 6 4)

Forslag vedtatt og budsjettet ble tatt til orientering.

Det ble en liten pause før valget med loddsalg. Det ble solgt lodd for kr 1.500,-

Sak 7 VALG:

– e)
Det kom inn to benkeforslag til valget fra Mona Myrer på vegne av henne selv og noen av medlemmene:

Benkeforslag 1:

På vegne av noen av medlemmene fremmer jeg forslag på at sittende styret blir fristilt fra sine verv. Valglisten er også utsendt til medlemmene uten navn. Nytt styre vil bli forelagt på neste forslag.

Vedtatt med 17 mot 1 stemme.

Benkeforslag 2 på nytt styre:

NYTT STYRE:

Leder Mona Myrer 1 år
Styremedlem Marit Solum Korbøl 2 år
Styremedlem Evy Moen 2 år
Kasserer Arni Bjørn Haraldsson 2 år
Vara Jan Erik Hansen 1 år
Vara Håkon Jacobsen 1 år
Styret gikk som helhet til valg.

Nytt styre ble valgt med 17 mot 1 stemme.

f) Revisor
Styret fikk fullmakt til å finne ny revisor.
Vedtatt

Medlemskontakt til NHF og interesspolitiske organisasjoner Mona Myrer
Valg) Valgkomite
Torill B. Hansen 1 år
Med hjelp fra styret hvis ikke komiteen fylles opp
Valgt og vedtatt

Valg av inntil 4 delegater til NHF/I årsmøte 5-6 april 2019.

Ingen av de nye styremedlemmene kunne denne helgen. Mona Myrer forespør Marit Solum Korbøl.

Vedtatt Valg av to delegater til LFPS årsmøte 27 – 28 april 2019.

Her opplyste Arne Furulund at Hedmark hadde kun rett til en delegat.
Delegat Marit Solum Korbøl
Observatør Håkon Jacobsen
Vara Mona Myrer
Valgt

Håkon Jacobsen takket så Arne Furulund for god møteledelse og Arne fikk overrekt en gave.
Årsmøtet ble så avsluttet.

NOTER:
Kto. 3149 Egenandeler møter: På Hardangerturen var det med 32 personer.
Kto. 5900 Gave/støtte: Det er vedtak i NHF/I at lokallagene skal gi en støtte til driften av kontoret på Gjøvik. Det ble betalt både for 2017 (kr 5.400,-) og 2018 ( kr 5.350,-) i 2018. Resten er gaver/blomster til foredragsholdere.
Kto. 6860 Møte, kurs og oppdatering: Den største posten på kr 15.705,- gjelder oppmøte på årsmøte i LFPS hovedstyre. Så er det utgifter til vårt eget årsmøte, høstmøte og styremøter.
Kto. 6890 Annen kontorkostnad: Her er styrehonorarene pluss kontormateriell.
Kto. 6900 Telefon/internett: Satsen på internett er på kr 329,- pr. mnd. Godtgjørelse for telefon ble ikke utbetalt i 2018.
På spørsmålet om kto 2050 Annen egenkapital og kto 2090 Finnes ikke så er forklaringen at dette er et regnskapsteknisk fenomen. Disse to kontiene skal legges sammen og saldo rettes i IB. Dette ble ikke gjort ved inngangen til 2018. Saldoen på kto 2050 Annen egenkapital skulle vært i balansen under Gjeld og egenkapital – kr 353.984,90
Mona Myrer Arne Furulund
Referent Møteleder

Godkjent av valgte representanter:
Anne Grethe Lundquist Kai Hoff