VEDTEKTER FOR LANDSFORENINGEN FOR POLIOSKADDE (LFPS)

1 NAVN

Foreningens navn er Landsforeningen for Polioskadde (LFPS). Foreningen er tilsluttet Norges Handikapforbund (NHF) og NHF`s lover gjelder for landsforeningen.

2 FORMÅL

Landsforeningen skal spre informasjon om senfølger etter polio til polioskadde, helsepersonell, trygdeetaten og andre med interesse og behov for informasjon.

Foreningen vil også arbeide for at alle polioskadde skal få likeverdige og Fullgode utrednings- og behandlingstilbud uansett hvor man bor i landet, samt arbeide for økte kunnskaper og forskning på området. Målsettingen er å medvirke til et faglig samarbeid mellom polioskadde og fagpersoner i inn- og utland.

3 FAGRÅD

Fagrådet skal behandle de saker LFPS`s hovedstyre ønsker. Fagrådet kan også ta opp saker på eget initiativ. Fagrådet er forpliktet til å bidra med tilgjengelig informasjon for å fremme LFPS sitt arbeid i henhold til LFPS`s vedtekter. Styreleder i LFPS er leder i fagrådet, sekretæren i styret er sekretær i fagrådet, mens nestleder i styret er vara for leder.

4 ÅRSMØTET

Årsmøtet består av landsforeningens hovedstyre og minst en delegat fra hvert lokallag. Årsmøtet er beslutningsdyktig selv om ikke alle lokallag sender delegater til årsmøtet. Årsmøteperioden er 2 år.

Det åpnes for 3 observatører fra hvert lokallag ved LFPS årsmøte. Lokallagene betaler selv utgiftene ved deltakelse på Årsmøtet.

Hovedstyrets medlemmer inkludert varamedlemmer velges for en periode for 2 år. Minimum halvparten av Hovedstyrets medlemmer skal være personer som selv er polioskadd.

Delegatene blir fordelt etter NHF sitt register av Hovedmedlemmer/husstandsmedlemmer uten skyldig kontingent pr. 01.01. for det enkelte lokallag. Det gis en delegat for hver påbegynt 100 medlemmer, regnet fra første medlem.

5 HOVEDSTYRET

Hovedstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Varamedlemmer blir innkalt til hovedstyremøte ved fravær av styremedlemmer i henhold til den i valg oppførte rangering og innehar stemmerett.

6 ENDRING AV VEDTEKTENE

Årsmøte kan endre vedtektene med minst 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer kan bare fremsettes av landsforeningens hovedstyre, landsforeningens lokallag og grupper. Vedtatte endringer trer ikke i kraft før de er godkjent av landsstyret i NHF. Jamfør NHF sine lover § 30 – 1 Vedtekter.